Nabór wniosków PO WER 3.2

 • NCBiR ogłosiło 2 edycję konkursu na programy studiów doktoranckich w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  – interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

  – międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

  – programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

  Wnioski mogą składać jednostki, które w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry).

  Projekt musi zakończyć się uzyskaniem przez uczestnika projektu stopnia naukowego doktora.

  Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 135 000 PLN.

  Projekt powinien trwać nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 60 miesięcy.

  Alokacja na konkurs wynosi 155 000 000,00 PLN.

  Wnioski można składać do NCBiR w terminie od 18.09.2017 do 20.10.2017.

  Termin przedłożenia dokumentów w Dziale Projektów upływa 11 października br.

  Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok17-/