Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017

 • Do 10 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Eureka.

  Polskie uczelnie mogą brać udział w konkursie w ramach konsorcjów naukowych, które  w rozumieniu art. 2   pkt   12 ustawy  o zasadach finansowania  nauki tworzy  grupa jednostek  organizacyjnych, w skład której wchodzi  co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w  rozumieniu art.  2 pkt  83 rozporządzenia nr  651/2014 i co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014; liderem konsorcjum naukowego musi być przedsiębiorca.

  Warunkiem udziału konsorcjum naukowego jako Wnioskodawcy jest jego formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu EUREKA, potwierdzone zawarciem przez jego członków, nawet warunkowo, umowy  konsorcjum już na etapie wnioskowania do NCBR o dofinansowanie.

  Projekty EUREKI muszą spełniać następujące kryteria podstawowe:

  • realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć  przynajmniej dwa niezależne  podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI
  • ukierunkowanie rynkowe, czyli przewidywane opracowanie nowego produktu,  procesu lub usługi
  • cywilny cel projektu

  Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcynie może przekroczyć w przypadku konsorcjum naukowego 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć  500 000 PLN.

  Okres realizacji projektu: maksymalnie 36 miesięcy

  Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA może być przeznaczone na:

  • badania przemysłowe – w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. c ustawy o zasadach finansowania nauki;
  • prace rozwojowe – w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach finansowania  nauki.

  Procedura składania wniosków: skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami w formacie PDF należy przesłać na adres eureka@ncbr.gov.pl.

  Załączniki do wniosku:

  • Oświadczenie woli  – zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji  konkursu , wersję papierową (oryginał)  należy dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania skanu wniosku
  • Kopia Eureka Project Form (lub kopia wniosku międzynarodowego – w przypadku projektów klastra lub umbrelli (skan dokumentu w formacie PDF)
  • Umowa o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego - brak określonego wzoru (skan dokumentu w formacie PDF)
  • Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (skan dokumentu w formacie PDF)
  • Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji  konkursu (skan dokumentu w formacie PDF)
  • PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok nabór wniosków  (skan dokumentu w formacie PDF)
  • Formularz ewaluacyjny – zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji  konkursu (wypełniony dokument w PDF)

  Najważniejszą zmiany w stosunku do poprzednich naborów: 

  • rezygnacja ze składania wniosków formie papierowej – składanie wniosków w formie elektronicznej,
  • skrócenie czasu na poprawę formalną wniosków z 14 do 7 dni,
  • zmiana listy wymaganych załączników do wniosku,
  • zmiana wniosku o dofinansowanie – dodanie oświadczeń w części I wniosku. 

  Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCBR.

  Przypominamy, że dokumenty do podpisu prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku na konkurs (tj. do dnia 30.03.2017 r.)