POWER 3.1. Projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

 • NCBiR ogłosił konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17

  Wnioski można składać od 8 maja do 9 czerwca 2017r.

  Wymogiem formalnym konkursu jest nawiązanie współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym, który zostanie włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia:

  1. wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu (staż trwa minimum 1 miesiąc, nie mniej niż 120 godzin wykonywania zadań stażowych, przy czym nie obejmuje mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu);
  2. programów rozwoju kompetencji studentów realizowanych poprzez minimum 3 wymienione poniżej formy:
  • certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne u pracodawców,
  • uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy;

  3. włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

  Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 42 miesięcy.

   Uczelnia zapewni, iż co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy z branży motoryzacyjnej. Zatrudnienie rozumiane jest jako zawarcie umowy o pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

  Wniosek o dofinansowanie składa się w generatorze SOWA. W celu uzyskania dostępu do SOWA należy zgłosić się do Działu Projektów.

  • liczy się data wpływu do instytucji ogłaszającej konkurs
  • przed złożeniem wniosku na konkurs, projekt należy zgłosić w mojaPG (zakładka Projekty)
  • wniosek do sprawdzenia przez Dział należy złożyć na 7 dni przed końcem konkursu
  • wniosek do IP można złożyć 2 ścieżkami: przez ePuap lub wysłać wersję papierową wniosku do NCBiR (wygenerowaną z SOWA).

  Więcej informacji na stronie NCBiR http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mot17/

  Załącznik do wniosku (pełnomocnictwo dla Prorektora do podpisania wniosku) można uzyskać w Dziale Projektów.

  Karta oceny formalno-merytorycznej projektu stanowi załącznik nr 2 do dokumentacji konkursowej.

  Osoba do kontaktu: Monika Bizewska 347-20-45.