Program POLONIUM na lata 2018-19

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM.

  W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

  UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

  Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na  15 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

  Przypominamy, że wnioski  (2 egzemplarze) wraz ze zgłoszeniem projektu do finansowania do podpisu Prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej do dnia 08.06.2017r.

   Szczegółowe informacje o konkursie