Trzeci konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

 • Do dnia 24 maja 2017 r. można składać wnioski na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Optical Metrology for Production Processes, Environmental Monitoring and Bioanalysis.

  Wymagany skład konsorcjum:

  W skład konsorcjum powinni wchodzić partnerzy z Polski i Berlina-Brandenburgii, przy czym stronę polską powinny reprezentować co najmniej dwie instytucje: przedsiębiorstwo (MSP i/lub inne) i instytucja badawcza. Strona niemiecka powinna być reprezentowana przez co najmniej jedno MSP. Nie ma obowiązku, by w skład konsorcjum wchodziła berlińsko-brandenburska instytucja badawcza, jest to jednak rekomendowane.

  Wnioski należy przesłać w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający  wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: konkursberlin@ncbr.gov.pl, podając  w tytule akronim projektu.

  Każdy wnioskodawca powinien złożyć:  

  • wniosek wraz z załącznikami w języku polskim,
  • wspólny opisu projektu w języku angielskim, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji konkursu

  Wymagane załączniki do wniosku:

  • Oświadczenie woli  – zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji  konkursu , wersję papierową (oryginał)  należy dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania skanu wniosku
  • Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (skan dokumentu w formacie PDF)
  • Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych (przygotowane zgodnie ze wzorem,  skan podpisanego dokumentu w formacie PDF)
  • Formularz ewaluacyjny (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji  konkursu, aktywny PDF)
  • PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok nabór wniosków  (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

  Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCBR.

  Przypominamy, że dokumenty do podpisu prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku na konkurs (tj. do dnia 15.05.2017 r.)