ARTIQ Centra Doskonałości AI - nowe przedsięwzięcie wspólne NCBiR i NCN

NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu ARTIQ Centra Doskonałości AI, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze AI. Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzane jest niniejsze badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące.  Lista Instytucji opublikowana zostanie na stronie internetowej NCBR i będzie stanowić ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu, w którym zostanie utworzone Centrum Doskonałości AI.

Środki w ramach wspólnego przedsięwzięcia zostaną przeznaczone na sfinansowanie trzech CD AI – do 20 mln zł na każde z nich, w tym do 1 mln zł wsparcia na zakładanie spółek celowych z budżetu NCBR. NCN finansowałby badania podstawowe w wysokości do 5 mln zł, a NCBR badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w wysokości do 14 mln zł w ramach projektu.

W ramach każdego CD AI możliwe będzie zaplanowanie wynagrodzenia Lidera, wynagrodzenia zespołu badawczego, w tym stypendiów; zakupu aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania a także kosztów amortyzacji; innych kosztów związanych bezpośrednio z prowadzonymi badaniami.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej oraz rozliczania kosztów pośrednich.

CD AI zostanie wsparte dodatkowymi środkami pochodzącymi od Instytucji Hostującej w wysokości równowartości, co najmniej 100 000 zł średnio rocznie. CD AI może zostać wsparte innymi świadczeniami Instytucji Hostującej we własnym zakresie.

Dodatkowo, w ramach środków własnych Instytucji Hostująca zobowiązuje się do:

  • zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia badań, w tym przestrzeń biurową / laboratoryjną niezbędną do przeprowadzenia badań.
  • zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej oraz wsparcia dla centrum, w tym wsparcia związanego z przyjazdem i pobytem Lidera w Polsce (może to obejmować opiekę nad dziećmi i / lub pomoc dla partnera Lidera w znalezieniu odpowiedniego lokum – jeżeli dotyczy).
  • zapewnienia zatrudnienia pełnoetatowego; koordynatora administracyjnego dedykowanego wyłącznie dla centrum na cały okres finansowania projektu, posługującego się biegle językiem polskim i angielskim.

Wnioski można składać do dnia 11 maja 2021 r. do godz. 16:00.

Instytucja Hostująca może złożyć więcej niż jeden wniosek pod warunkiem, że każdy z wniosków przypadnie na inną jednostkę organizacyjną.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCBiR i na stronie NCN.

Zgłoszenie elektroniczne proszę przekazywać najpóźniej do 23.04.2021 r., a dokumenty konkursowe przygotowane do podpisu najpóźniej do 26.04.2021 r.

Kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.