EIG CONCERT-Japan – otwarcie naboru wniosków w VII konkursie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu naboru wniosków w VII konkursie inicjatywy EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.
 

Zakres wsparcia

  • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek
  • Badania aplikacyjne
  • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy

  • Organizacje badawcze
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Grupy podmiotów 

Dla polskich organizacji badawczych partner przemysłowy nie jest wymagany.
Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Bulgaria, Czechy, Frnacja, Niemcy, Japonia, Litwa, Polska, Słowacja, Hiszpania, Turcja

Data zamknięcia naboru wniosków
17.07.2020 r., godz. 12:00 CEST (godz. 19.00 czasu japońskiego)

Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2020

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 EUR na projekt.

Kurs euro
1 EUR = 4,5596 PLN

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.