I konkurs INFRASTARt

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt

Celem Programu INFRASTARt jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych.


Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

wsparcie komercyjnego wykorzystania wspartej infrastruktury B+R w projektach badawczo-rozwojowych,

pobudzenie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R

profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R na rzecz komercjalizacji oraz współpracy międzynarodowej. 


Ogłaszany I konkurs dotyczy wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 25 mln PLN oraz za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). 
Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 11 marca 2021 r. (do godziny 16:00).

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie lsi.ncbr.gov.pl  najpóźniej do 4 marca 2020 r.

Osoba do kontaktu  w Dziale Spraw Naukowych: Mariusz Madajczyk