IX konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie 3 lata.

Dla kogo

Wnioskodawca po stronie polskiej:

Nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki. Zależnie od ścieżki, wnioski składać mogą:

 • dla ścieżki 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych,
 • dla ścieżki 2: przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw.

Na co

W zależności od ścieżki w konkursie, dofinansowanie może być przeznaczone na następujące rodzaje badań:

 • dla ścieżki 1 (tzn. dla organizacji badawczych i grup podmiotów złożonych z takich organizacji): badania podstawowe (do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe,
 • dla ścieżki 2 (tzn. dla przedsiębiorstw i grup podmiotów złożonych z przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i organizacji badawczych): badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

 • Neuroscience
 • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
 • Materials science and engineering
 • Smart Vehicles (including AI and electromobility)
 • Quantum technology and Cybersecurity
 • Space Research

Budżet konkursu

Budżet po stronie polskiej wynosi ok. 5,8 mln zł, z podziałem na ścieżkę 1 i 2:

 • dla ścieżki 1 maksymalna alokacje wynosi 2 mln zł,
 • dla ścieżki 2 maksymalna alokacja wynosi 3,8 mln zł.

Dofinansowanie

W zależności od wybranej w ramach konkursu ścieżki, beneficjenci mogą, w każdym z krajów, uzyskać dofinansowanie wynoszące:

 • dla ścieżki 1 maksymalnie 30 000 euro na rok, na projekt,
 • dla ścieżki 2 maksymalnie 100 000 euro na rok, na projekt.

W przypadku dofinansowania dla przedsiębiorców obowiązują zasady udzielania pomocy publicznej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Konsorcjum międzynarodowe

W konkursie uczestniczą polsko-tajwańskie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi co najmniej jeden podmiot polski oraz co najmniej jeden podmiot tajwański. Partnerzy projektu muszą wybrać spośród siebie jednego tajwańskiego i jednego polskiego Lidera Projektu - podmiot formalnie odpowiedzialny za złożenie wniosku w imieniu wszystkich partnerów projektu.

Udział w kosztach projektu ponanoszony przez każdą ze stron (polską i tajwańską) nie może być mniejszy niż 25% całkowitego ogólnego kosztu realizacji projektu.

Wnioski projektowe powinny zawierać uzasadnienie dlaczego niezbędna jest współpraca pomiędzy uczestniczącymi krajami i jaka wartość dodana powstanie dzięki tej współpracy. Nie będą rozpatrywane wnioski, które nie wskazują, dlaczego taka współpraca jest konieczna. Wnioski powinny przedstawiać również jasny podział obowiązków między członków konsorcjum.

We wniosku należy przedstawić  zaangażowanych naukowców. Indywidualny naukowiec może uczestniczyć tylko w jednym wniosku projektowym w każdym konkursie MOST-NCBR.

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia konkursu: 01.04.2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.04.2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15.06.2021 r.
 • Wyniki konkursu – publikacja ostatecznej listy rankingowej 10.2021 r.
 • Najwcześniejsza data rozpoczęcia projektu 1.06.2022 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy po stronie polskiej składają wnioski na skrzynkę e-mail tajwan@ncbr.gov.pl, zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji konkursowej.

Sposób oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione merytorycznie zgodnie z kryteriami przyjętymi dla danego konkursu/programu.

Ocena jest niezależna dla każdej ze stron, ostateczna lista rankingowa tworzona jest na podstawie zestawienia wyników oceny w Polsce i na Tajwanie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.