Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Uprzejmie informujemy o otwarciu przez Narodowe Centrum Nauki konkursu ALPHORN.

 

Jest to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu.

 

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów.

 

W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań.

 

Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa niż 150 tys. zł. Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie ALPHORN w kwocie 7 mln zł.

 

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

 

Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). LAP ma na celu usprawnianie i przyspieszanie oceny wniosków w konkursach organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami. Zakłada, że w danej edycji konkursu pod względem merytorycznym wnioski oceniane są tylko przez jedną agencję partnerską zgodnie z przyjętymi w niej zasadami. W tej edycji konkursu ALPHORN rolę agencji wiodącej pełni SNSF.

 

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemów elektronicznych:

  • mySNSF dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe

oraz 

  • ZSUN/OSF dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych  do NCN przez polskie zespoły naukowe.

 

Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października 2019 r.  Wniosek krajowy należy złożyć  do 7 dni po złożeniu wniosku wspólnego, najpóźniej do 8 października 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 r.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

 

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych  przed zamknięciem terminu konkursu tj. do dnia 6 września 2019 r.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.