Konkurs Conservation, Protection and Use

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłosiły konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

 

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu. 

 

Nabór wniosków został wydłużony do 11 września 2019 r.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

 

Konkurs Conservation, Protection and Use jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcyRozpoczęcie projektów: 1 stycznia - 1 lipca 2019.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania dla polskiego zespołu / zespołów wynosi 100 000 EUR = 429 740 PLN.

Tematy badawcze konkursu Conservation, Protection and Use zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna”.

 

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z czterech głównych obszarów:

  • Analiza i prezentowanie zmian (Analysing and modelling change)
  • Zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości (Sustainable protection and enhancement of values)
  • Zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym (Management of cultural heritage at risk)
  • Wielopłaszczyznowa ochrona (Layered conservation)

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.gda.pl)

 

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.