Konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Austrian Science Fund ogłosiły pierwszy międzynarodowy konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego. Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 5,5 mln zł.

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania dostępne są w zamieszczonej na stronie NCN dokumentacji konkursowej.

 

Osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska oraz Magdalena Urbanowicz.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek krajowy wraz załącznikami należy złożyć do podpisu w Dziale Projektów do 7 dni roboczych  przed złożeniem wniosku krajowego.