Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej

Celem 4. konkursu polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej jest wsparcie transferu technologii do MŚP i start-upów w obszarze Digital Green Technology.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Dla kogo

Grupa podmiotów (MŚP lub Start-up + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Na co

 • Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe
 • Organizacja badawcza – badanie przemysłowe, prace rozwojowe

 

Zakres tematyczny

Digital GreenTech for Smart villages

 • Smart use of data

Development of e-services with environmental benefit; New, interdisciplinary information, monitoring and data management systems for the development of rural areas with the aim of more sustainable soil, land and resource management

 • Smart water supply

Smart solutions for water supply and wastewater technologies in villages

 • Sustainable urban planning

Supporting urban planning with AI systems for recording, pattern recognition and tracking of structural changes and land-use changes in villages as well as for urban-rural relations

 • Smart sensors

Acquisition and processing of process data using innovative sensor technologies that measure environmental conditions relevant for farming and/or forestry (e.g. soil moisture, climatic conditions)

 

Budżet konkursu

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi 1 500 000 euro (tj. 6 876 450,00 zł)

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,5843 zł

 

Dofinansowanie projektu

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 300 000 euro (tj. 1 375 290,00 zł).

 

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 9 marca 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 9 marca 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 30 kwietnia 2021 r.
 • Wyniki konkursu – październik 2021 r.
 • Publikacja listy rankingowej – październik 2021 r.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami) na adres e-mail: wpn@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków.

 

Ważne uwagi

 • W konkursie uczestniczą polsko-niemieckie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi konsorcjum z Polski (grupa podmiotów) oraz konsorcjum z Niemiec.
 • Grupa podmiotów może liczyć maksymalnie 3 partnerów.
 • Projekt powinien liczyć maksymalnie 5 zadań (ograniczenie dotyczy tylko krajowego Wniosku o Dofinansowanie).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

 Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.