Konkurs w ramach programu HORYZONT 2020 – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Komisja Europejska zaprasza do aplikowania w konkursie Research and Innovation Staff Exchange.

Cel konkursu:

Program RISE promuje współpracę międzynarodową i międzysektorową poprzez wymianę personelu badawczego i innowacyjnego oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami z rynkiem (i odwrotnie). Program wspiera wspólną kulturę badań i innowacji, która wspiera kreatywność i przedsiębiorczość oraz pomaga przekształcić kreatywne pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy.

Zakres konkursu:

Program RISE obejmuje organizacje z sektora akademickiego i pozaakademickiego (w szczególności MŚP), z siedzibą w Europie (państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020”) oraz poza Europą (kraje trzecie).

Wspiera się rozwój partnerstw w formie wspólnego projektu badawczego i innowacyjnego. Ma to na celu dzielenie się wiedzą za pośrednictwem mobilności międzynarodowej i międzysektorowej, w oparciu o oddelegowanie pracowników badań i innowacji (wymiany) z wbudowanym mechanizmem powrotów.

Organizacje tworzące partnerstwo przyczyniają się bezpośrednio do realizacji wspólnego projektu badawczego i innowacyjnego poprzez oddelegowanie i / lub przyjęcie kwalifikujących się członków personelu. Oddelegowanie odbywa się zawsze między niezależnymi od siebie podmiotami prawnymi.

Projekt RISE powinien wykorzystywać uzupełniające się kompetencje organizacji uczestniczących, a także inne synergie, jak również umożliwiać działania sieciowe, organizację warsztatów i konferencji w celu ułatwienia dzielenia się wiedzą, nabywania nowych umiejętności i rozwoju kariery dla pracowników badań i innowacji.

Propozycje projektów RISE mogą koncentrować się albo na jednym wymiarze mobilności (międzysektorowym / międzynarodowym), albo obejmować połączenie obu.

Wymiany mogą dotyczyć zarówno początkujących, jak i doświadczonych badaczy, a także mogą obejmować personel administracyjny, kierowniczy i techniczny bezpośrednio zaangażowany w działania badawcze i innowacyjne we wniosku.

Wsparcie wymiany między instytucjami w Europie (państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020”) obejmuje wyłącznie oddelegowania międzysektorowe.

Wymiana z instytucjami z i do krajów trzecich może mieć charakter międzysektorowy, jak również w ramach tego samego sektora.

Oddelegowania między instytucjami mającymi siedzibę w krajach trzecich lub w tym samym państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym „Horyzont 2020” nie będą wspierane.

Oczekiwany wpływ:

Na poziomie pracownika:

 • zwiększenie umiejętności, zarówno związanych z badaniami, jak i zbywalnych, prowadzący do poprawy szans na zatrudnienie i perspektyw zawodowych zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim;
 • większy wpływ na wyniki badań i innowacji, więcej wiedzy i pomysłów przekształconych w produkty i usługi;
 • większy wkład w gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.

Na poziomie organizacji:

 • wzmocniona współpraca i transfer wiedzy między sektorami i dyscyplinami;
 • wzmocnienie międzynarodowych i międzysektorowych sieci współpracy;
 • zwiększenie zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji wśród uczestniczących organizacji.

Na poziomie systemu:

 • zwiększenie międzynarodowej, interdyscyplinarnej i międzysektorowej mobilności naukowców w Europie;
 • wzmocnienie europejskiej bazy kapitału ludzkiego w dziedzinie badań naukowych i innowacji;
 • wzrost atrakcyjności Europy jako wiodącego celu badań naukowych i innowacji;
 • lepsza jakość badań i innowacji przyczyniająca się do konkurencyjności i wzrostu Europy.

Priorytety przekrojowe:

 • nauki społeczne i humanistyczne;
 • współpraca międzynarodowa;
 • różnice ze względu na płeć;
 • Open Science.

Termin składania pełnych wniosków w systemie KE: 28 kwietnia 2020 r. godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego

Więcej informacji o programie RISE i składaniu aplikacji w konkursie znajdą Państwo na stronie KE.

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: Renata Downar-Zapolska, Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych, Dział Projektów

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie.