Międzynarodowy konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Zakres tematyczny wniosku:

Do konkursu mogą być składane projekty mieszczące się w poniższej tematyce:

 • Topic 1: Cultural Transformations in the Digital Age
 • Topic 2: Digitalisation and Social Transformation

 

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie.

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o NCN.

 

Skład konsorcjum:

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania

 

Czas trwania projektu:

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

 

Budżet konkursu:

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln EUR.

 

Budżet projektu międzynarodowego: maks. 1,5 mln EUR

 

Kosztorys projektu:

Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w odniesieniu do zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

 

Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym:

1 EUR =  4,2344 PLN.

 

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

 

Do kosztów bezpośrednich należą:

 • wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 • gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

 

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

 

Skład zespołu badawczego:

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc.

 

Polityka Open Access:

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu.

 

Proces składania wniosków:

Etap pierwszy:

 1. poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. Outline Proposal w języku angielskim.

Outline Proposal jest składany  przez  lidera projektu (tzw. Project Leadera) w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS: https://proposals.etag.ee/chanse/.

UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

 

Etap drugi:

 1. poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. Full Proposal w języku angielskim.  Full Proposal jest składany  przez  lidera projektu (tzw. Project Leadera) w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS: https://proposals.etag.ee/chanse/.
 2. poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN

UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w pełnym wniosku wspólnym (tzw. full proposal) muszą być spójne, a wniosek wspólny pełny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym pełnym (full proposal), złożonym na poziomie międzynarodowym.

 

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania skróconych wniosków wspólnych (tzw. Outline Proposals): 7 maja 2021 r. (14:00 CET)
 • Zaproszenie do składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): wrzesień 2021 r.
 • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): 7 grudnia 2021 r. (14:00 CET)
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 14 grudnia 2021 r.
 • Wyniki konkursu: maj/czerwiec 2022

 

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie programu CHANSE.

Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znajdą Państwo tutaj.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.