Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCBiR na badania przemysłowe, prace rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłosiło konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze, których realizacja ma przyczynić się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

 

Wnioskodawcy:

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Do NCBiR mogą wnioskować naukowcy z Politechniki Gdańskiej tylko jako członek konsorcjum naukowego, w skład którego musi wejść minimum jeden przedsiębiorca z Polski.

 

 

Zakres tematyczny:

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

  • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability;
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
  • High performance composites;
  • Functional materials;
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications;
  • Materials for additive manufacturing.

 

 

Budżet konkursu:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCBiR na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 3 mln Euro.

 

 

Harmonogram konkursu:

  • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

1 etap: 15 czerwca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

UWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCBiR żadnych dokumentów;

2 etap: 17 listopada 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

  • poziom krajowy (jednoetapowy)

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie  M-ERA.NET.

Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców dostępne są na stronie NCBiR.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

 

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.