Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCN na badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłaszają konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Wnioskodawcy:

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

 

Zakres tematyczny:

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

  • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability;
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
  • High performance composites;
  • Functional materials;
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications;
  • Materials for additive manufacturing.

Priorytet przekrojowy: badania nad przyszłymi bateriami

 

Budżet konkursu:
 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. Euro.

 

Harmonogram konkursu:

  • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

1 etap: 15 czerwca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

UWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów;

2 etap: 17 listopada 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

  • poziom krajowy (jednoetapowy)

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie  M-ERA.NET.

Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców dostępne są na stronie NCN.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

 

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.