Międzynarodowy konkursu sieci JPI Urban Europe 2021 nt. wyzwań współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ograniczenia dotyczące kierownika projektu (Rozdział IV).

 

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja

 

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • pre-proposal  na poziome międzynarodowym w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro) prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI.
 • full proposal  na poziomie międzynarodowym w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro) prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI.
 • wniosek krajowy przygotowywany przez polski zespół badawczy dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF .

 

Harmonogram konkursu:

 • Information webinar, 18 lutego, 13.00-14.30 CET
 • Online matchmaking event, 9 marca, 10.00-12.00 CET
 • konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do 15 marca 2021 r.  Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl
 • pre-proposals: do 15 kwietnia 2021 r. (14:00 CET)
 • full proposals: do 23 września 2021 r. (14:00 CET)
 • wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF: w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym do 30 września 2021 r.
 • wyniki konkursu: grudzień 2021 r.
 • okres realizacji projektu: 24 lub 36 m-cy
 • rozpoczęcie projektu: 2022 r.
 • zakończenie projektu: 2025 r.

 

W konkursie EN-UTC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym w EUR. Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2344 PLN.

Polityka Open Access – NCN wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

 

Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym pełnym muszą być spójne, a wniosek wspólny pełny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym pełnym (full proposal), złożonym na poziomie międzynarodowym.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc.

 

W przypadku grupy podmiotów polskich do wniosku należy załączyć podpisane porozumienie o współpracy między polskimi podmiotami.

Wymagane jest, aby każde konsorcjum finansowane w ramach konkursu zawarło umowę konsorcjum międzynarodowego.

Szczegółowe informacje o konkursie

 

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.