Nabór w programie Welcome to Poland NAWA

Narodowa Agencja wymiany Akademickiej ogłasza kolejny nabór do programu Welcome to Poland.

Działania zaplanowane do realizacji w projektach z naboru z 2020 roku stanowią połączenie działań z dwóch programów Promocja Zagraniczna i Welcome to Poland.

Celem programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
  • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2020 roku o godz. 15:00.

Całkowita alokacja środków na nabór wynosi 12 000 000 PLN.

Projekty są finansowane ze środków krajowych.

Jeden projekt może posiadać budżet w granicach 100 000,00-400 000,00 PLN.

Jedna instytucja nie może złożyć więcej niż 3 wniosków.

Ogłoszenie i dokumenty dostępne są na stronie instytucji.

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie teleinformatycznym NAWA.

Kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum