NCBiR ogłasza otwarcie nowego konkursu Szafir w ramach programu Obronność i Bezpieczeństwo Państwa

Celem głównym programu jest pobudzenie inicjatywy i aktywowanie kreatywnych naukowców, innowatorów i technologicznych wizjonerów oraz ukierunkowanie ich prac w kluczowych dla obronności i bezpieczeństwa państwa obszarach i zakresach tematycznych mających na celu przełamywanie barier technologicznych i technicznych skutkujących opracowaniem nowoczesnych materiałów, podzespołów, zespołów i układów, które docelowo będą wykorzystane do rozwoju nowych wzorów sprzętu wojskowego, integracji systemów i urządzeń służących podniesieniu bezpieczeństwa państwa.

Cele szczegółowe programu:

1. opracowanie i zademonstrowanie działania prototypowych, cząstkowych innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, podzespołów, zespołów, układów lub nowych materiałów na IX Poziomie Gotowości Technologii (PGT) w kluczowych dla podniesienia potencjału obronnego i bezpieczeństwa państwa obszarach i zakresach technologicznych (realizowane w formule projektów grupy A);

2. opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu oraz wyrobów stosowanych w obronności i bezpieczeństwie na VI PGT (realizowane w formule projektów grupy B);

3. opracowanie prototypów nowych typów uzbrojenia lub sprzętu technicznego na IX PGT realizowane na bazie wybranych najbardziej innowacyjnych rozwiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszych celów (realizowane w formule projektów grupy A i B);

4. aktywizowanie polskich ośrodków badawczych, pracowników nauki i przemysłu do dalszych samodzielnych badań i kontynuacji prac rozwojowych ukierunkowanych nad praktycznym wykorzystaniem wyników projektów, o których mowa w pkt. 1 i 2 w działalności gospodarczej pozostawiając im własność praw intelektualnych do wyników tych projektów;

5. podnoszenie kompetencji naukowych i eksperckich pracowników zaangażowanych w zespołach powołanych do realizacji nowych zaawansowanych technologicznie rozwiązań użytecznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa;

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 20.01.2020 r., od godz. 9.00 do 21.02.2020 r., do godz. 16.00 pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 09.03.2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.