Ogłoszenie konkursu ALPHORN–COVID-19: konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs ALPHORN-COVID-19 jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). W konkursie ALPHORN-COVID-19 rolę agencji wiodącej pełni SNSF.

W konkursie ALPHORN-COVID-19 finansowane będą projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19:

  • realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, dla których realizacji niezbędna jest współpraca między tymi zespołami (projekty we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej)

oraz

  • realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej).

Szczegółowe tematy konkursu zostały określone w dokumentacji programu SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.

Do konkursu może zostać złożony wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego, w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W konkursie ALPHORN–COVID-19 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wnioski składa się w systemach informatycznych:

  • mySNSF (SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe;
  • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe.

Dodatkowo, w przypadku projektów we współpracy trójstronnej, realizowanych przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol, każdy z zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej zaangażowanej w ten projekt instytucji finansującej badania naukowe wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów (m.in. wniosek wspólny, jeśli dana instytucja tego wymaga); wnioski składane są przez właściwe zespoły badawcze do: DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) lub FWF (Austrian Science Fund) lub GAČR (Grantová agentura České republiky) lub ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) lub FNR (Luxembourg National Research Fund) lub Provincial Administration South Tyrol/Alto Adige.

W NCN do konkursu ALPHORN-COVID-19 przyjmowane będą wnioski krajowe, do których dołączone będą wnioski wspólne przygotowane we współpracy przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii (w przypadku projektów we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej), jak również przez zespoły z Polski i Szwajcarii oraz z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (w przypadku projektów we współpracy trójstronnej). W każdym z przypadków wniosek należy przygotować zgodnie z wymaganiami SNSF (agencji wiodącej w konkursie) określonymi w programie SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.

Wniosek wspólny składany jest do SNSF przez szwajcarski zespół badawczy do 25 maja 2020 r. do g. 17:00

Wniosek krajowy, zawierający wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w SNSF, powinien być złożony do NCN w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, najpóźniej do 26 maja 2020 r. do g. 16:00.

Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć zgodnie z procedurą składania wniosków.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 4 mln zł.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN.

 

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska, e-mail: aledubie@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie.