Ogłoszenie konkursu BiodivClim „Biodiversity and Climate Change”

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClim Biodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (stan Sao Paulo), Bułgaria Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja.

Zakres planowanych badan musi wykraczać poza jeden kraj.

 

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 5 listopada 2019 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): luty 2020 r..
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 10 kwietnia 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 17 kwietnia 2020 r.
  • Wyniki konkursu: jesień 2020 r.

 

W konkursie BiodivClim można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Partnerów do projektu w ramach konkursu można znaleźć za pomocą Partner Search Tool.

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu tj. do 10 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.