Ogłoszenie konkursu "Granty na granty - promocja jakości III"

Uprzejmie informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty". Konkurs skierowany jest do instytutów naukowych oraz uczelni wyższych, które złożyły wniosek projektowy na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych opublikowane na portalu SEDIA w ramach bieżącej perspektywy finansowej w:

  • Programie Badawczym Fundusz Badawczy Węgla i Stali,
  • Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom,
  • Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach priorytetów: Doskonała baza naukowa, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne; oraz celów szczegółowych: Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,

występowały w roli:

  • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
  • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
  • samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
  • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
  • ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC,

i uzyskały w ramach ostatecznej oceny KE ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC ocenę na poziomie A w I etapie konkursu wraz z zaproszeniem do II etapu konkursu (w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A).

Więcej informacji na stronie MNiSW.