Ogłoszenie międzynarodowego konkursu QuantERA Call 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

 

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania międzynarodowych wniosków skróconych: 13 maja 2021 r. (17:00 CET)
  • Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do II etapu konkursu: lipiec 2021 r.
  • Termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: 15 września 2021 r. (17:00 CET)
  • Termin składania wniosków krajowych w OSF: do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym
  • Ogłoszenie wyników: grudzień 2021 r.
  • W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

 

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2344 PLN.

Zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres quantera@ncn.gov.pl.

W celu ułatwienia tworzenia konsorcjów naukowych proponujemy wnioskodawcom narzędzie do wyszukiwania partnerów dostępne tutaj. Z narzędzia tego mogą korzystać projekty poszukujące partnerów oraz partnerzy poszukujący projektów.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.