Otwarcie konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group

Uprzejmie informujemy, że został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Photonics21 Mirror Group  na zasadach inicjatywy EUREKA.

 

Cel konkursu: wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Tematyka projektu powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu:

a) technologie fotoniczne będące przedmiotem konkursu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie):
- obróbkę laserową, wytwarzanie addytywne, selektywne spiekanie laserowe, utwardzanie fotoniczne, sterowanie procesem optycznym / technologia analityczna procesu (PAT), wykrywanie optyczne 3D i obrazowanie, w tym obrazowanie spektralne i hiperspektralne, obrazowanie fal milimetrowych i LiDAR, litografię (foto-, stereo-, laserową);

b) sektory przemysłu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie):
elementy elektroniczne i komputerowe, inżynierię elektromechaniczną, transport i produkcję samochodów, w tym przeznaczonych dla celów współzawodnictwa sportowego, lotnictwo i przemysł lotniczy, materiałowy, chemiczny i farmaceutycznego, przemysł kontroli żywności, inżynierię bezpieczeństwa i jakości oraz technologię produkcji. 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Niemcy, Austria, Polska, Szwajcaria, Francja, Izrael i Wielka Brytania

Data otwarcia naboru wniosków: 25 marca 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 25 lipca 2019 r., godz. 23.59.59 CET

Budżet NCBR: 600 tys. euro (2 577 000 PLN)
 

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA/Photonics21 Mirror Group przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

• w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;

• w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

 

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach EUREKA/ Photonics21 Mirror Group: 

Projekty EUREKA/Photonics21 Mirror Group to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich Photonics21 Mirror Group.

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

Każdy kraj uczestniczący w EUREKA/Photonics21 Mirror Group ma własne zasady dofinansowania projektów. Każdy członek konsorcjum międzynarodowego powinien zaznajomić się z krajowymi zasadami udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

 

Więcej informacji na temat zasad konkursu na stronie NCBiRu.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek krajowy wraz załącznikami należy złożyć do podpisu w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed terminem zamknięcia naboru wniosków krajowych.