Otwarcie konkursu międzynarodowego CEUS-UNISONO

Uprzejmie informujemy, iż otwarto nabór wniosków na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii w ramach programu  CEUS, w oparciu o procedurę agencji wiodącej. 

Program CEUS jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencjami z Austrii Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”), Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”) i Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (zwaną dalej „ARRS”) w oparciu o procedurę agencji wiodącej LAP. W konkursie CEUS-UNISONO rolę agencji wiodącej pełni FWF lub GAČR lub ARRS.

 

Tematyka konkursu:

Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria, Czechy, Słowenii, Polska

 

Nabór wniosków:

Wniosek wspólny, zawierający wszystkie dokumenty wraz z załącznikami, musi być przygotowany zgodnie z wymogami agencji wiodącej, obowiązującymi w jej konkursie krajowym otwartym na potrzeby programu CEUS i złożony do agencji wiodącej przez ten zespół badawczy, który jest afiliowany w kraju agencji wiodącej.

Planowane terminy naboru wniosków w 2020 roku w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

  • FWF (Austria): Nabór wniosków w trybie ciągłym od 22 lutego 2020 r.
  • GAČR (Czehy): od 22 lutego –7 kwietnia 2020 r.
  • ARRS (Słowenia): Wrzesień – październik/ listopad 2020 r.
     

UWAGA!

Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej oraz tabelę Comparative CEUS cost sheet, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

 

Budżet NCN:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCN przeznaczyło budżet w wysokości 20 mln PLN, przy czym budżet polskiej części projektu musi wynosić co najmniej 150 tys. PLN.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN.

 

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska, e-mail: romana@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie.