Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2021 Call

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył nabór wniosków w międzynarodowym konkursie na temat „Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade”, organizowanym w ramach programu AAL.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspierających osoby starsze.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

Na co:

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

MŚP, duże firmy:

  • badania przemysłowe
  • prace rozwojowe

Organizacje badawcze:

  • badania przemysłowe
  • prace rozwojowe
  • inne zadania typu koordynacja, rozpowszechnianie, zarządzanie

 

Zakres tematyczny:

ADVANCING INCLUSIVE HEALTH & CARE SOLUTIONS FOR AGEING WELL IN THE NEW DECADE

The aim of the Call is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects.

While keeping an open call approach (i.e. open to all 8 AAL application areas – see section 1.4), the call 2021 would like to stress three elements, namely an inclusive health & care approach (health prevention, preservation of physical & mental health, social participation), the stimulation and upscaling of innovation in active & healthy ageing through health & care eco-systems and the accessibility of digital solutions to end users, e.g. through education for greater e-literacy.

NCBR will fund only collaborative projects.

Collaborative Projects aim to:

Develop, test, validate, scale up and integrate into service delivery models ICT solutions for ageing well;

Develop innovative ICT solutions to support holistic approaches to healthy ageing;

Contribute to the creation/strengthening/connection of ecosystems , limited to a task in the dissemination-related activities of the proposal.

 

Collaborative projects (carried out by consortia composed of at least 3 organizations from 3 different countries including an end user organization and a business partner) will remain the main funding tool for this call. Consortia must include at least one eligible for-profit SME partner which can be the business partner.

This type of projects has a duration of 12 to 30 months with a maximum funding of €2.500.000.

 

Partnerzy:

Austria, Belgia, Dania, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria,

 

Budżet konkursu:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Wysokość dofinansowania projektu AAL przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w złotówkach) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu złożonym poprzez system online według kursu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na dzień otwarcia naboru wniosków.

Kurs EBC na dzień otwarcia naboru wniosków: 1 euro = 4,4426 zł

 

Harmonogram konkursu:

  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2020 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 grudnia 2020 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 21 maja 2021 r., godz. 17:00 (CET)
  • Wyniki konkursu: Wrzesień 2021 r.
  • Publikacja listy rankingowej: Grudzień 2021 r.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego:

https://ems.aal-europe.eu

Każdy kraj uczestniczący w konkursie AAL ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z krajowym punktem kontaktowym (National Contact Person) w swoim kraju i poznał szczegółowe zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów Programu AAL w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: http://www.aal-europe.eu/contacts/national-contact-persons-list/.

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.

 

Sposób oceny wniosków:

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o te opinie Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podejmie decyzje o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu oraz na stronie  konkursu.

 

 Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.