Otwarty nabór wniosków do programu KATAMARAN NAWA

Celem głównym Programu KATAMARAN jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu.

Program jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet jednego Projektu może wynosić maksymalnie 1 000 000,00 zł.

Finansowaniem mogą zostać objęte:

  • działania mające na celu uruchomienie rekrutacji na studia, w tym upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie studentów, np. kontakty bezpośrednie, udział w spotkaniach networkingowych, prowadzenie lub udział  w wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem grupy docelowej;
  • działania związane z realizacją międzynarodowych studiów II stopnia, w tym w szczególności:
  • wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia (działania obligatoryjne);
  • organizacja lub udział w prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem/-ami zagranicznym/-i, związanych z realizacją studiów;
  • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub szkoleń dotyczących nowych metod kształcenia lub udział kadry, która będzie zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych metod kształcenia (działania obligatoryjne);
  • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub udział studentów w tych szkoleniach.

Regulamin Programu oraz wzory listów intencyjnych dostępne są na stronie NAWA.

Nabór wniosków w Programie KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia będzie prowadzony w terminie od 13 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 14 września 2020 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu to 20 000 000,00 zł.

Więcej informacji udziela Joanna Baum, Dział Projektów.