Ponad 31 mln euro na rozwój transeuropejskich usług cyfrowych

Konkurs 2020-1 Connecting Europe Facility (CEF) Telecom oferuje dofinansowanie na stymulowanie i wsparcie wdrażania europejskiej infrastruktury usług cyfrowych (DSI) w obszarach:

 • Automated Translation,
 • Blockchain,
 • eDelivery,
 • eIdentification & eSignature,
 • European Platform for Digital Skills and Jobs,
 • Europeana and Safer Internet.

Dofinansowanie w wysokości 31,4 mln euro przeznacza się na stworzenie pełnej transgranicznej infrastruktury cyfrowej w obszarach interesu publicznego poprzez wywołanie cyfrowej transformacji usług sektora publicznego w państwach członkowskich z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw.

Środki finansowe CEF Telecom są przeznaczone na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które poprawiają codzienne życie obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej oraz przyczyniają się do rozwoju jednolitego rynku cyfrowego poprzez wdrażanie europejskiej infrastruktury cyfrowej w całej UE.

Jest to pierwszy konkurs w ramach Programu Pracy 2019-2020 CEF. CEF Telecom przeznaczy ponad 67 mln. euro na finansowanie grantów na rzecz europejskiej infrastruktury usług cyfrowych.

Konkurs 2020-1 CEF Telecom

Zainteresowani wnioskodawcy ze wszystkich państw członkowskich UE, a także Islandii i Norwegii, mogą składać swoje wnioski do dnia 12 maja 2020 r. w następujących dziedzinach:

 • Automated Translation – rozwiązania zapewniające wielojęzyczne usługi cyfrowe–4 mln. euro;
 • Blockchain –umożliwiające świadczenie ogólnounijnych usług transgranicznych z wykorzystaniem technologii blockchain - 3 mln. euro;
 • eDelivery –umożliwienie administracji publicznej i podmiotom prywatnym wymiany danych i dokumentów elektronicznych z innymi administracjami publicznymi, przedsiębiorstwami i obywatelami w bezpieczny, wiarygodny i zaufany sposób- 0.9 mln euro;
 • eIdentification & eSignature (wkrótce) – adresowane transgranicznemu uwierzytelniania eID oraz wprowadzania i wykorzystywania podpisów elektronicznych - 3 mln.euro;
 • European Platform for Digital Skills and Jobs – opracowanie i wdrożenie specjalistycznych programów magisterskich w dziedzinie sztucznej inteligencji - 6.5 mln. euro;
 • Europeana - 3 mln. euro zwiększenie świadomości i wykorzystania europejskiej platformy dziedzictwa kulturowego;
 • Safer Internet – wzmocnienie pozycji i ochrona dzieci i młodzieży w Internecie - 11 mln. euro.

Poziom dofinansowania dla w/w konkursów stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych z wyjątkiem konkursu Safer Internet, dla ktorego poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Aby otrzymać współfinansowanie w ramach zaproszeń, działania muszą wykazać się wystarczającą dojrzałością, przyczyniać się do polityki jednolitego rynku cyfrowego UE oraz posiadać długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju. Środki zostaną przeznaczone na te kwalifikujące się wnioski, które najlepiej spełniają kryteria przyznawania grantów określone w programie prac CEF Telecom na lata 2019–2020 oraz w treści konkursów w obszarach istotnych dla danego konkursu.

Jak złożyć wniosek?

Wnioskodawcy powinni składać wnioski za pośrednictwem specjalnego systemu elektronicznego, dostępnego na stronach indywidualnych stronach internetowych konkursów podanych na stronie konkursu 2020 CEF Telecom. Wszystkie dokumenty konkursowe i dodatkowe informacje ogólne są również dostępne na poszczególnych stronach internetowych konkursów. Należy pamiętać, że termin składania wniosków na konkurs 2020-1 mija 12 maja 2020 r. o godzinie 17:00.00 czasu brukselskiego.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Ocena wniosków planowana jest na czerwiec 2020 r. Wyniki oceny oraz decyzje nt. przyznania grantów zostaną ogłoszone w październiku 2020 r.

Gdzie znajduje się punkt kontaktowy konursu?

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) zarządza konkursem i śledzi techniczną i finansową realizację projektów przez beneficjentów, zapewniając wiedzę techniczną i wysokiej jakości realizację programu.

Śledż INEA na Twitter @inea_eu & LinkedIn i otrzymuj na bieżąco informacje o wydarzeniach związanych z konkursem.

Także helpdesk udziela odpowiedzi na temat konkursu.

Informacje o europejskiej infrastrukturze usług cyfrowych (DSI)

Fundusze CEF Telecom przeznaczone są na wsparcie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie wdrażania infrastruktury usług cyfrowych (Digital Service Infrastructures -DSIs) w całej UE. Opierają się one na dojrzałych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych wspierających wymianę i współpracę między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. Wizją jest stworzenie europejskich sieci usług cyfrowych, które sprawią, że w praktyce będzie działał jednolity rynek cyfrowy.

CEF obsługuje podstawowe i nadające się do ponownego wykorzystania usługi cyfrowe, znane jako elementy składowe, a także bardziej złożone usługi cyfrowe. Bloki konstrukcyjne mogą być łączone ze sobą i zintegrowane z bardziej złożonymi usługami.

Lista usług cyfrowych wspieranych przez CEF znajduje się w Aneksie do Rozporządzenia Telecom .

Więcej informacji

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.