Porozumienie dla umiędzynarodowienia

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Tomasza Michałowskiego, szefa gabinetu ministra, z kierownictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem było zainicjowanie rozmów dotyczących trwałego modelu współpracy między instytucjami. Chodzi o podejmowanie wspólnych działań na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni i podniesienia ich atrakcyjności na globalnym rynku edukacyjnym.

Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, że partnerska wymiana doświadczeń, międzynarodowych kontaktów oraz wzajemne wsparcie w informowaniu o podejmowanych przez każdą z trzech instytucji inicjatywach pozwoli przekazowi o atrakcyjności polskich jednostek naukowych i akademickich dużo skuteczniej docierać do zaineresowanych współpracą z Polską naukowców i uczelni. Mimo wymuszonej przez światową pandemię czasowej stagnacji mobilności naukowej i akademickiej instytucje mające za zadanie wsparcie uczelni nie mogą zahamować swoich planów na przyszłość, jedynie długofalowa ocena zmieniających się uwarunkowań, podjęcie nowych wyzwań może przełożyć się na wzrost znaczenia polskich uczelni i jakości prowadzonych na nich badań oraz dydaktyki.  Porozumienie pomiędzy FRSE i NAWA z silnym wsparciem ministerstwa nauki z pewnością daje na osiągnięcie tych celów realną nadzieję.

Więcej informacji o trójstronnym spotkaniu znajdą Państwo na stronie MNiSW.