Preselekcja polskich wniosków do II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2019)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłaszają otwarcie preselekcji do II polsko-chińskiego konkursu na wspólne projekty badawcze.

Celem preselekcji jest wyłonienie przez NCBR wniosków, które w największym stopniu spełniają wymagania konkursu. Wnioskodawcy, których wnioski pozytywnie ukończą polską i chińską preselekcję zostaną dopuszczeni do złożenia pełnych wniosków.

Wniosek preselekcyjny należy złożyć drogą elektroniczną (w formie aktywnego PDF’a) na adres chiny-at-ncbr.gov.pl w terminie do 27 listopada 2019 r. do godz. 16.00, wraz ze skanami podpisanych załączników. Termin naboru pełnych wniosków planowany jest do 31 marca 2020 r. Projekty powinny zaczynać się najwcześniej niż 1 listopada 2020.

Wnioskodawcami mogą być organizacje badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz składające się z nich grupy podmiotów. Wymogiem niezbędnym do złożenia wniosku będzie udział w projekcie przynajmniej jednego partnera z Chińskiej Republiki Ludowej.

Składane projekty powinny swoją tematyką obejmować jeden z poniższych obszarów:

  1. Technologie informacyjno-komunikacyjne;
  2. Technologie energetyczne, w tym rozwój nowych źródeł energii, czyste technologie węglowe, zrównoważone wykorzystanie energii;
  3. Technologie środowiskowe, inżynieria środowiskowa, zarządzanie zasobami wodnymi, technologie proekologiczne i zapobiegające wylesianiu;
  4. Inżynieria materiałowa, biomateriały, nanomateriały, nieorganiczne materiały niemetalowe. 

Zgłaszane projekty powinny obejmować okres realizacji maksymalnie 36 miesięcy i maksymalną sumę kosztów kwalifikowanych na polskich wykonawców w wysokości 500.000 EUR. Udział finansowy w projekcie każdego z państw nie powinien być mniejszy niż 25%.

Szczegółowe informacje

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu, czyli do dnia 20 listopada 2019.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.