Program współpracy bilateralnej w ramach Biura Współpracy z Zagranicą PAN

Współpraca dwustronna z narodowymi akademiami nauk i innymi jednostkami równoważnymi realizowana jest na podstawie ponad 70 umów zawartych z partnerami z 41 krajów. Zakres działania realizowany we współpracy bilateralnej obejmuje wymianę osobową w formie wspólnych projektów (2 lub 3-letnich) lub w formie pojedynczych wizyt studyjnych.

Wyjazdy za granicę w ramach współpracy z wymienionymi w tabeli zagranicznymi partnerami PAN odbywają się najczęściej w ramach przyznanych limitów wymiany osobowej oraz na podstawie zaakceptowanej przez partnera nominacji wyjeżdżającego naukowca. Procedurę nominowania przeprowadza BWZ PAN. Termin naboru wniosków o przyznanie limitów na wyjazdy w 2020 roku ogłoszony zostanie w II połowie 2019 roku.

Dodatkowo w wybranych krajach istnieje możliwość składania w trybie ciągłym wniosków o wyjazdy (o ile BWZ PAN dysponować będzie niewykorzystanym limitem dni), dlatego też prosimy o kontakt z pracownikami BZW PAN w celu określenia możliwości wyjazdu.

W ramach wspólnego projektu wymiany można sfinansować wyłącznie diety i zakwaterowanie zagranicznego naukowca oraz koszty podróży za granicę polskiego naukowca (inne zasady obowiązują w przypadku projektów PAN-CNR).

Oprócz wymiany realizowanej w ramach umów bilateralnych zachęcamy również do zapoznania się z ofertą wizyt studyjnych w PAN skierowaną do naukowców z zagranicznych ośrodków badawczych.

Aktualnie trwają jeszcze nabory na współpracę z włoskim CNR (do 31.07.2019), Wietnamem (do 5.09.2019), Węgrami (do 30.09.2019), Tajpej (do 30.08.2019), Litwą (do 20.09.2019), Japonią (do 30.08.2019) i Białorusią (30.08.2019).

Więcej o programie, składaniu wniosków, celach i metodach finansowania można przeczytać na stronie programu.