Rada NCN po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu SONATINA 4

Celem konkursu SONATINA 4 jest wsparcie kariery młodych badaczy, posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W ramach konkursu należy zaplanować środki na następujące cele:

- zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (zatrudnienie nie może zostać zaplanowane w podmiocie, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora),

- realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,

 - realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym:

a) pobyt w ośrodku naukowym w kwocie w wysokości 12 000 PLN miesięcznie,

b) podróż w obie strony do ośrodka naukowego w kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 PLN.

Termin składania wniosków upływa 16.03.2020 r. do godziny 16:00.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 09.03.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.