Trzeci konkurs Dioscuri otwarty

Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci zaprasza naukowców z całego świata do składania wniosków na utworzenie 3 Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w jednostkach na terenie Polski.

Konkurs Dioscuri, powstały z inicjatywy niemieckiego Towarzystwa im. Maxa Plancka, jest organizowany we współpracy z Narodowym Centrum Nauki już po raz trzeci. Jego celem jest umożliwienie powstania w Polsce zespołów badawczych zdolnych do skutecznego konkurowania na arenie międzynarodowej. Konkurs jest otwarty dla badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nabór wniosków trwa do 23 marca 2020 r.

Centrum Dioscuri z założenia ma być zbudowane wokół osoby wybitnego naukowca. Wyłoniony w konkursie lider założy i poprowadzi grupę badawczą, która będzie osiągać znaczące rezultaty w swojej dziedzinie. Na działalność jednego centrum zostaną przeznaczone środki w wysokości 300 tys. euro rocznie, na 5 lat. Centra mogą być zakładane na polskich uniwersytetach lub w jednostkach badawczych, które udostępnią swoją infrastrukturę, wyposażenie, zapewnią dodatkowe środki na ich działalność oraz zapewnią liderom perspektywę dłuższej współpracy.

Celem programu Dioscuri jest wzmocnienie i promowanie doskonałości naukowej w Środkowej i Wschodniej Europie. Program umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Każde nowo utworzone Centrum będzie współpracować z partnerem niemieckim (naukowcem pracującym w niemieckiej instytucji badawczej), aby wzmocnić polsko-niemiecką współpracę w dziedzinie badań. Partnerzy ci będą promować rozwój strukturalny i integrację Centrów w sieciach naukowych. Pierwsze centra Dioscuri już powstały w Polsce, w Instytucie im. M. Nenckiego PAN. Finansowanie centrów zapewniają w równych częściach niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań (Bundesministerium für Bildung und Forschung) oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs będzie skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.