Ustanowienie programu MNiSW „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Uczelnie są uprawnione do udziału w programie.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

Podmioty realizujące projekty w ramach innych (niż unijne) międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych mogą  wnioskować o finansowanie w ramach programu, jeżeli finansowanie projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie jest mniejsze niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w trybie ciągłym. Warunkiem udziału w programie jest umowa zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym:

Szczegółowe informacje

 

Kontakt z Działem Projektów na Politechnice Gdańskiej: proeuro@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych  przed zamknięciem terminu konkursu tj. do dnia 6 września 2019 r.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.