VIII konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne. W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:

Ścieżka 1 i 2:

 • Neuroscience
 • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
 • Materials science and engineering
 • Smart Vehicles (including AI and electromobility)
 • Quantum technology and Cybersecurity

W Ścieżce 1 Wnioskodawcą w konkursie może być:

 • organizacja badawcza;
 • grupa podmiotów będących organizacjami badawczymi,

W Ścieżce 2 Wnioskodawcą w konkursie może być:

 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty, w tym co najmniej jeden z podmiotów będący organizacją badawczą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, przy czym przedsiębiorca musi pełnić funkcję lidera grupy podmiotów;
 • mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
 • grupa podmiotów, złożona z dwóch lub więcej mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców spełniających kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa

Warunkiem udziału grupy podmiotów jako Wnioskodawcy w konkursie, jest jej formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, potwierdzone zawarciem przez jego członków, nawet warunkowo, umowy o utworzeniu grupy podmiotów już na etapie wnioskowania do NCBR o dofinansowanie projektu. Przedłożenie w NCBR umowy o utworzeniu grupy podmiotów oraz umowy konsorcjum Wnioskodawcy z partnerem tajwańskim jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie projektu i jest wymagane przed jej podpisaniem.

Budżet NCBR wynosi:

 • dla Ścieżki 1 – łącznie 500 000 EUR, przy czym wartość dofinansowania przypadająca na pojedynczy projekt nie może wynieść więcej niż 30 000 EUR rocznie, przez maksymalny okres 36 miesięcy;
 • dla Ścieżki 2 – łącznie 900 000 EUR, przy czym wartość dofinansowania przypadająca na pojedynczy projekt może wynieść więcej niż 100 000 EUR rocznie, przez maksymalny okres 36 miesięcy.

Kurs 1 euro = 4.5449

W przypadku organizacji badawczej, dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

W konkursie uczestniczą polsko-tajwańskie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi co najmniej jeden Wnioskodawca, ze strony polskiej oraz co najmniej jeden podmiot tajwański. Udział w kosztach projektu ponoszony przez każdą ze stron (polską i tajwańską) nie może być mniejszy niż 25% całkowitego ogólnego kosztu realizacji projektu.

Okres realizacji projektu - maksymalnie 36 miesięcy, przy czym najwcześniejszym dopuszczalnym terminem rozpoczęcia realizacji projektu jest 1 stycznia 2021 r.

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na: badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe. Badania podstawowe mogą być finansowanie wyłącznie w Ścieżce 1, w zakresie niezbędnym do wykonania badań przemysłowych lub prac rozwojowych, a ich udział nie może przekraczać 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2020 r. Nabór wniosków jest jednoetapowy. Wniosek krajowy i międzynarodowy o dofinansowanie projektu powinien być złożony prze polskiego wnioskodawcę elektronie na adres tajwan@ncbr.gov.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.