Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Szkoła Orłów"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach projektu pozakonkursowego "Szkoła Orłów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. W projekcie zaplanowano przygotowanie oraz ogłoszenie naboru ofert skierowanego do uczelni. Wsparciem będą mogły zostać objęte uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące min. 100 studentów studiów stacjonarnych, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub wyższą. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA. Podstawowym zadaniem niniejszego projektu jest stworzenie ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych młodych osób, które powinny w wyniku odpowiedniego wsparcia na uczelni, utrzymywać swój wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie wsparcie indywidualnej ścieżki kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz wsparcia stypendialnego. W okresie realizacji umowy uczelnie będą ponosić wydatki związane z realizacją celu projektu pozakonkursowego tj. realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu oraz wsparcie stypendialne studentów.

Więcej na stronie : link