Zbliża się termin składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin składania raportów rocznych do NCN.

Pierwszy raport roczny z realizacji projektów/stażu podoktorskiego otrzymanych z środków krajowych  należy złożyć za ostatni rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy. 

Raporty obejmują:

Wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 2019 r. na podstawie danych uzyskanych z Sekcji Finasowej Wydziału, w którym umocowany jest dany projekt.

Publikacje, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp. z odpowiednią adnotacją informującą, że badania zostały finasowane z środków NCN. 

W zależności od edycji raport należy:

 - dla konkursów do 23 edycji – należy dostarczyć min. 1 egzemplarz raportu podpisany przez Kierownika Projektu oraz z parafką osoby odpowiedzialnej za projekt  z Sekcji Finansowej danego wydziału do Działu Projektów (pokój 404).

- dla konkursów od 24 edycji – należy skonsultować kosztory z osobą odpowiedzialną za projekt z Sekcji Finansowej danego wydziału oraz wysłać drogą mailową lub przez EZD plik PDF zawierający raport rocznych podpisany podpisem kwalifikowanym w systemie PADES.

Proszę pamiętać o zamieszczeniu w raporcie informacji o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, zarówno za zgodą Kierownika Jednostki, jak i w drodze aneksu. Więcej informacji o składaniu raportów znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Raport roczny należy złożyć do NCN do 31.03.2020 r., w Dziale Projektów ze względu na procedurę uzyskania podpisów najpóźniej do 20.03.2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.