Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy obowiązujące od 1 grudnia 2014 r. Zarządzenie Rektora PG nr 48/2014  w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 37/2014 z 18 września 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej.  

UWAGA:

Realizacja projektów finansowanych ze środków programu ramowego UE HORYZONT 2020 wymaga podpisania z pracownikami PG jednego z następujących wzorów aneksów: i) lub ii).

Znajdziecie je Państwo w wykazie załączników poniżej.

 

Treść zarządzenia nr 48/2014.

Przewodnik po Regulaminie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na PG.

Wykaz zmian pomiędzy Zarządzeniem 37 a 48.

Materiał ze szkolenia dot. regulaminu - styczeń 2015.

 

Schematy i tabele:

 

 

Załączniki: 

Finansowany czy współfinansowany - wskazówki do uzupełniania umów i aneksów.


Regulamin wynagradzania pracowników PG zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z UE

Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2011 z 13 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów oraz usług dydaktycznych organizowanych przez Politechnikę Gdańską, finansowanych bądź dofinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „źródłami zewnętrznymi".

Treść zarządzenia

Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2012 z 24 lutego 2012 r. w sprawie:  Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów oraz usług dydaktycznych organizowanych przez Politechnikę Gdańską, finansowanych bądź dofinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „źródłami zewnętrznymi".

Wniosek o wypłatę zwiększonego wynagrodzenia znajduję się repozytorium.
 

Pismo Okólne Rektora PG nr 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie: zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw w projektach unijnych.


Spis aktów wewnętrznych Politechniki Gdańskiej
dotyczących realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Lp.

DOKUMENT

NR

Z DNIA

DOTYCZY

1.

Zarządzenie Rektora

34/2003

21.07.2003

Regulamin pracy

2.

Zarządzenie Rektora

47/2005

21.11.2005

Obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów w ramach UE oraz pozostałych projektów międzynarodowych

3.

Zarządzenie Rektora

70/2007

21.11.2007

Tryb postępowania przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń

4.

Uchwała

191/07/XXI

21.11.2007

Wynagrodzenie prawa autorskie

5.

Zarządzenie Rektora

9/2008

14.02.2008

Wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników PG niebędących nauczycielami akademickimi

6.

Zarządzenie Rektora

9/2009

17.03.2009

Regulamin pracy

7.

Uchwała

147/2009

15.07.2009

Wynagradzanie pracowników w projekcie

8.

Zarządzenie Rektora

23/2009

15.07.2009

Wprowadzenia regulaminu wynagradzania

9.

Zarządzenie Rektora

34/2009

09.11.2009

Zatwierdzenia Instrukcji archiwalnej PG, Jednolitego rzeczowego wykazu akt PG, Organizacji i zakresu działania archiwum PG oraz Regulamin udostępniania dokumentacji archiwalnej przechowywanej w Dziale Zasobów Archiwalnych PG

10.

Zarządzenie Rektora

35/2009

12.11.2009

Zasady przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy UE

11.

Pismo KANCLERZA          mgr inż. Marka Tłoka

K-0186/889/2009

08.12.2009

Wynagrodzenia

12.

Zarządzenie Rektora

4/2010

28.01.2010

Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego PG określającego organizację i zasady działania administracji Uczelni

13.

Zarządzenie Rektora

5/2010

28.01.2010

Zasady i tryby przygotowania aktów wewnętrznych PG

14.

Zarządzenie Rektora

7/2010

03.03.2010

Zasady przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy UE

15.

Zarządzenie Rektora

13/2010

10.05.2010

Regulamin zamówień publicznych

16.

Pismo Okólne

9/2010

26.05.2010

Wzoru opisu dokumentów finansowych

17.

Zarządzenie Rektora

16/2010

08.06.2010

zatwierdzenia procedury zawierania umów w sprawie zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) finansowanych z projektów Unii Europejskiej.

18.

Pismo Rektora J.M. prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka, prof. zw. PG

R-715/2010

15.06.2010

Zasady udzielania premii

19.

Zarządzenie Rektora

26/2010

06.10.2010

Ochrony danych osobowych przetwarzanych w PG

20.

Pismo KANCLERZA          mgr inż. Marka Tłoka

K-0186/1012/2010

30.12.2010

Wysokość funduszu premiowego

21.

Statut PG

 

04.03.2011

Statut PG

22.

Pismo Okólne

24/2010

30.05.2011

Zatrudnienie w formie telepracy

23.

Pismo Okólne

13/2011

30.05.2011

Powołanie zespołu ds. uczelnianej platformy e-learningowej

24.

Zarządzenie Rektora

11/2011

31.05.2011

Zasady przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy UE

25.

Zarządzenie Rektora

18/2011

13.07.2011

Regulamin wynagradzania przy projektach

26.

Pismo Prorektora ds. współpracy i programów międzynarodowych prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG

RW-301/2011

26.07.2011

Uzupełnienie dokumentacji w projektach

27.

Zarządzenie Rektora

19/2011

28.07.2011

zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr11 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

28.

Zarządzenie Rektora

20/2011

28.07.2011

Zmiana załącznika do Zarządzenia 18/2011

29.

Pismo Audytora wewnętrznego mgr Anety Grota

16/2011

27.09.2011

Czynności doradcze w zakresie upoważnień i pełnomocnictw

30.

Zarządzenie Rektora

24/2011

30.09.2011

Ochrony danych osobowych przetwarzanych w PG

31.

Pismo Okólne

1/2012

09.01.2012

Udzielanie pełnomocnictwa w projektach unijnych

32.

Statut PG

 

18.01.2012

Statut PG

33.

Zarządzenie Rektora

3/2012

24.02.2012

Zmiana regulaminu wynagradzania w projektach

34.

Pismo Okólne

7/2012

27.04.2012

Szkolenie eStudent

35.

Zarządzenie Rektora

11/2012

27.04.2012

Zasady prowadzenie zajęć z wykorzystaniem kształcenia na odległość

36.

Zarządzenie Rektora

24/2012

03.09.2012

Kompetencje prorektorów 2012-16

37.

Zarządzenie Rektora

33/2012

27.10.2012

Zmian w regulaminie organizacyjnym CUI

38.

Zarządzenie Rektora

34/2012

05.11.2012

Zmiana regulaminu wynagradzania pracowników w projektach

39.

Zarządzenie Rektora

36/2012

14.11.2012

wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej

40.

Zarządzenie Rektora

39/2012

21.12.2012

Zmiana struktury organizacyjnej jednostek administracji centralnej

41.

Pismo Okólne

18/2013

27.02.2013

Zespół do badania losów absolwentów

42.

Pismo Zastępcy Kanclerza ds. zasobów informacyjnych mgr inż. Piotra Falca

KI-066/198/2013

27.02.2013

Zmiany systemu powiadamiania pracowników oraz rozsyłania informacji i komunikatów pocztą elektroniczną z adresu e-mail: dzial.organizacyjny@pg.gda.pl

43.

Pismo Okólne

21/2013

11.04.2013

Delegacje prywatnym samochodem

44.

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

RW/278/2013

21.05.2013

Zaświadczenia do wiz

45.

Uchwała Senatu PG 

 143/2013/XXIII

11.12.2013

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej

46.

Zarządzenie Rektora

37/2014

18.09.2014

Regulamin realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej.
47.

Zarządzenie Rektora

50/2014

15.12.2014

Zasady postępowania z dokumentami na Politechnice Gdańskiej

48.

Zarządzenie Rektora

09/2015

17.03.2015

Regulaminu pracy na Politechnice Gdańskiej.

49.

Uchwała Senatu PG

258/XXIII/2015

18.03.2015

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej

50.

Pismo okólne
Kanclerza Politechniki Gdańskiej

2/2015

28.04.2015

Regulaminu publikowania informacji przez pracowników Politechniki Gdańskiej na oficjalnych profilach Politechniki Gdańskiej w zewnętrznych serwisach społecznościowych.

51.

Pismo okólne
Rektora Politechniki Gdańskiej

23/2015

23.12.2015

Monitorowania informacji na temat otrzymanej przez Politechnikę Gdańską pomocy de minimis.

52.

Pismo okólne
Rektora Politechniki Gdańskiej

7/2016

04.04.2016

Przenoszenia przez uczelnię autorskich praw majątkowych oraz wzoru umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

53.

Zarządzenie Rektora

14/2016

27.06.2016

Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Gdańskiej

54.

Zarządzenie Rektora

22/2016

01.09.2016

Zakres kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskij w kadencji 2016-2020

55.

Zarządzenie Rektora

23/2016

01.09.2016

Zmiana struktury organizacyjnej Politechniki Gdańskiej

56.

Zarządzenie Rektora

31/2016

25.10.2016

Ochrona danych osobowych przetwarzanych na Politechnice Gdańskiej

57.

Uchwała Senatu

38/2017/XXIV

18.01.2017

Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej

58.

Zarządzenie Rektora

6/2017

23.05.2017

Regulamin organizacyjny Politechniki Gdańskiej

59.

Uchwała Senatu

89/2017/XXIV

21.06.2017

Strategia Politechniki Gdańskiej w zakresie internacjonalizacji oraz działań w obszarze strategnicznym "Internacjonalizacja"

60

Zarządzenie Rektora

12/2017

05.07.2017

 Instrukcja kancelaryjna Politechniki Gdańskiej/ Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej

61

Uchwała Senatu

109/2017/XXIV

13.09.2017

Zmiany w Statucie Politechniki Gdańskiej