Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na okres 2014-2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

 

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

 

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

    Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),

    Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

    Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i są prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. są działaniami zcentralizowanymi i zarządzane są przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

 

Ogólne warunki uczestnictwa w projekcie:

  • Instytucje szkolnictwa wyższego Krajów Członkowskich Erasmusa muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
  • Kraje Partnerskie z reguły muszą być instytucjami szkolnictwa wyższego i podpisać umowę partnerską (inter-institutional agreements) z Krajami Członkowskimi Erasmusa.

Instytucją krajową nadzorującą Program w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: www.erasmusplus.org.pl 

Instytucją europejską nadzorującą Program jest EACEA: The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en