(EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds)

Powstał w 1964 roku na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957). Zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej jest przeznaczana największa część budżetu Unii Europejskiej (w 1999 przeznaczono na ten cel 42,2 procenta budżetu). Ponadto środki Funduszu pochodzą z opłat nakładanych na importowane spoza Unii Europejskiej produkty rolne.

EAGGF składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników) oraz Sekcji Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej. W ramach Sekcji Orientacji EAGGF realizuje się następujące zadania:

  • rozwój i modernizacja terenów wiejskich
  • wspieranie inicjatyw służacych zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów),
  • wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych,
  • restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów rynku,
  • pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników,
  • wspieranie rozwoju ruchu turytycznego i rzemiosła,
  • rozwój i eksploatacja terenów leśnych,
  • inwestycje w ochronę środowiska,
  • wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i terenach dotkniętych kataklizmami.