Utworzony został jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów.

EFRR będzie współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Celem strategicznym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest:

"tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów, w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską"

ZPORR jest jednym z siedmiu programów operacyjnych. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa.

Cele ZPORR są realizowane poprzez 4 Priorytety:

 • Priorytet 1.  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,
 • Priorytet 2.  Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
 • Priorytet 3.  Rozwój lokalny,
 • Priorytet 4.  Pomoc techniczna.

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006" znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - "PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ" - to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

SPO WKP, wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

SPO Transport

Jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 - 2006 (PWW). Program ten, wraz z częścią transportową strategii wykorzystania Funduszu Spójności, rozwija cele PWW, określając kierunki, priorytety, działania i wysokość środków przeznaczonych na rozwój sfery transportu.

Środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach SPO T pochodzą w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku SPO T głównymi beneficjentami końcowymi są: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., Urzędy Morskie, Zarządy Portów, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Policja, Straż Pożarna.

Dla SPO T Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które pełni ogólny nadzór nad procesem programowania, przygotowania i wyboru projektów, realizacji i kontroli realizacji SPO T.

Funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Ministerstwo Transportu i Budownictwa, które odpowiedzialne jest m.in. za wybór projektów, które mają być współfinansowane w ramach SPO T, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, monitorowanie procesu realizacji projektów, kontrolę realizowanych projektów.

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:

 • inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw,
 • rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
 • infrastruktury,
 • rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
 • ochrony i poprawy stanu środowiska,
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach tych dziedzin współfinansowane są następujące działania:

 1. inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy,
 2. inwestycje w infrastrukturę,
 3. rozwój endogeniczny potencjału poprzez środki, które zachęcają i wspierają lokalny rozwój i inicjatywy zatrudnienia oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw,
 4. środki pomocy technicznej określone w art. 2 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

W regionach wyznaczonych w ramach celu 1, EFRR może przyczyniać się do finansowania inwestycji w dziedzinie edukacji i zdrowia, które są korzystne dla strukturalnego dostosowania regionów.