Europejski Fundusz Społeczny jest najważniejszym instrumentem UE w zakresie rozwoju zasobów ludzkich oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Środki EFS przeznacza się w Polsce na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności na rynku pracy.

Projekty, realizowane przez wybrane w trybie konkursu instytucje szkoleniowe i uczelnie, dotyczyć mogą:
szkoleń zawodowych - zarówno w zakresie podwyższenia kwalifikacji i umiejętności, jak i zdobycia nowych, związanych ze zmianami technologicznymi (kursy zawodowe, szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii i innowacji, zastosowanie IT),
szkoleń menedżerskich - służących usprawnieniu zarządzania, identyfikacji potrzeb związanych z kwalifikacjami pracowników, poprawie organizacji pracy,
studiów podyplomowych w celu podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji,
szkoleń praktycznych, odbywających się w instytucjach naukowo-badawczych,
podwyższania umiejętności i kwalifikacji pracowników nisko wykwalifikowanych.
Europejski Fundusz Społeczny współfinansuje w Polsce:
 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Celem strategicznym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest:
"tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów, w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską"

ZPORR jest jednym z siedmiu programów operacyjnych. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa.

Cele ZPORR są realizowane poprzez 4 Priorytety:

 • Priorytet 1.  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,
 • Priorytet 2.  Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
 • Priorytet 3.  Rozwój lokalny,
 • Priorytet 4.  Pomoc techniczna.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (ZPO RZL)

Głównym celem SPO RZL jest:

"budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

Realizacja niniejszego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety :

 • Priorytet 1:  Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.

  Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest też wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

 • Priorytet 2:  Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

  System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku zdobyć umiejętności, które pozwolą funkcjonować na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu. Istotne jest również włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejne cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

 • Priorytet 3:  Pomoc techniczna.

  Celem tego priorytetu jest wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.