Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006

Cel główny

Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

Priorytety

Priorytet 1.

 • dostosowanie nakładu połowowego do zasobów,
 • złomowanie statków rybackich,
 • przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia (Działanie wygasło z dniem 01.01.2005),
 • wspólne przedsięwzięcia (Działanie wygasło z dniem 01.01.2005).

Priorytet 2.

 • odnowa i modernizacja floty rybackiej,
 • budowa nowych statków rybackich (działanie wygasło z dniem 01.01.2005),
 • modernizacja istniejących statków rybackich,
 • wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową.

Priorytet 3.

 • ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe,
 • ochrona i rozwój zasobów wodnych,
 • chów i hodowla ryb,
 • rybacka infrastruktura portowa,
 • przetwórstwo i rynek rybny,
 • rybołówstwo śródlądowe.

Priorytet 4.

 • inne działania,
 • rybołówstwo przybrzeżne,
 • działania społeczno-ekonomiczne,
 • znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne,
 • działanie organizacji obrotu rynkowego,
 • czasowe zawieszenie działalności,
 • działania innowacyjne i inne.

Priorytet 5.

 • pomoc techniczna