EUREKA - Otwarcie naboru wniosków w międzynarodowym konkursie GlobalStars

NCBiR informuje o otwarciu naboru wniosków na projekty realizowane w ramach GlobalStars w Inicjatywie EUREKA

Cel konkursu:
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu:
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Wnioskodawcy z Polski:

  • Organizacje badawcze – do 100% dofinansowania
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Grupy podmiotów 

Polski Wnioskodawca musi nominować lidera projektu, który jest mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Singapur (partner obowiązkowy), Austria, Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania, Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania.

Pozostałe kraje zrzeszone w EURECE, ale niebędące uczestnikami naboru GlobalStars z Singapurem, mogą wziąć w nim udział, jednak wyłącznie na zasadzie samofinansowania. Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries.

 

Data zamknięcia naboru wniosków:
15 października 2020 r., godz. 17.00 CET
 

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

 

Budżet NCBR: 4 mln zł  - na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Dofinansowanie realizacji projektu GlobalStars przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Kurs euro:

Wysokość dofinansowania projektu GlobalStars przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:

1 EUR = 4,4333 zł

Webinar informacyjny

25 czerwca 2020 (czwartek) w godzinach: 10:00 – 11:30(CEST).

Rejestracja

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.