GOSPOSTRATEG – V konkurs (na projekty zamawiane)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza V konkurs
w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Piąty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze:

  • Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego. (Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury);
  • Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa UE. (Zamawiający – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
  • Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym. (Zamawiający – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 5 lutego do 5 kwietnia 2021 roku (do godziny 16:00).

Zaproszenie do składania wniosków, regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBiR.

Zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć do podpisu w Dziale Projektów odpowiednio do 22.03.2021 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 29.03.2021 r.

Kontakt w ramach Działu Projektów: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Joanna Baum.