JPP ERA-Net SES – informacja o Joint Calls for DIGITAL PLATFORM PROVIDERS and LIVING LABS & TESTBEDS

NCBiR informuje, że European Joint Programming Platform ERA-Net Smart Energy Systems (JPP ERA- Net SES) skupiająca w swoich ramach inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus, ERA-Net SG+ REGSYS, a w najbliższej przyszłości również ERA-Net ENERDIGIT, ogłosiła konkursy dla podmiotów zainteresowanych wsparciem działań ww. inicjatyw jako „Living Labs and Testbeds” lub „Digital Platform Providers”.

Termin nadsyłania zgłoszeń („Expressions of interest”) upływa 30 czerwca 2020 r.

 

Konkurs: DIGITAL PLATFORM PROVIDERS (DPPs) FOR ENERDIGIT PROJECTS 

Zakres i cel konkursu

Jesienią 2020 r. JPP ERA-Net SES planuje uruchomić nowy obszar tematyczny "EnerDigit" w ścisłej współpracy z Mission Innovation. Dzięki temu nowemu zarysowi i konkursowi na projekty badawcze, rozwojowe i demonstracyjne (RDD) JPP ERA-Net SES ma na celu budowę kontaktów w całym łańcuchu innowacji. Zaangażowani będą partnerzy z dziedziny ICT, rozwoju biznesu i instytucji rządowych, przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także finansiści i fundatorzy. W tym celu rozpocznie się szeroko zakrojony proces aktywacji i łączenia partnerów.

Niniejszy konkurs dotyczy DPPs, jako partnerów projektów RDD. Poszukiwani są partnerzy ICT, którzy oferują technologie i usługi lub części rozwiązań, które pomagają w budowaniu inteligentnych systemów energetycznych, potencjalnie łączących się z innymi ekosystemami cyfrowymi. DPPs dostarczają sprzęt, oprogramowanie i/lub wiedzę na potrzeby projektów RDD finansowanych w ramach JPP ERA-Net SES.

Możliwości udziału DPPs w programie JPP ERA-Net SES i jego projektach:

 • DPPs mogą wejść do konsorcjum projektu, aby ubiegać się o finansowanie. JPP ERA-Net SES prowadzi platformę spotkań i organizuje fizyczne i wirtualne wydarzenia, podczas których DPPs mogą spotkać kandydatów do utworzenia takiego konsorcjum.
 • DPPs mogą angażować się w bilateralne stosunki w jednym lub wielu projektach, aby korzystać z ich usług na platformach. Dodatkowe, współorganizowane wydarzenia mogą być okazją do zaprezentowania oferty i przyłączenia się do konsorcjów projektu jako niefinansowanego partnera.

Kryteria kwalifikowalności:

Aby zakwalifikować się jako partner programu DPP JPP ERA-Net SES, wnioskodawcy muszą spełnić następujące kryteria:

 • zaoferować rozwiązanie na rynku lub z bardzo wysokim poziomem technologii i gotowości rynkowej (TRL>=8, MRL>=8)
 • zapewnić dobrze zdefiniowane interfejsy (API), aby uzyskać dostęp do bloków konstrukcyjnych platformy cyfrowej,
 • oferować wsparcie dla wielu projektów JPP ERA-Net SES w celu wdrożenia opracowanych rozwiązań
 • dzielić się informacjami o doświadczeniach w istniejących ekosystemach wdrożeniowych
 • np. w laboratoriach, na średnich lub dużych stanowiskach testowych
 • współpracować z koordynatorem JPP ERA-Net SES w zakresie koordynacji i zarządzania.

Zgłoszenia składa się uzupełniając formularz on-line

WEBINARIA: CALL FOR DIGITAL PLATFORM PROVIDERS 

 • Webinar #1: 16 czerwca 2020 (10:00-11:00 am CEST)
 • Webinar #2: 18 czerwca 2020 (02:00-03:00 pm CEST)
 • Webinar #3: 23 czerwca 2020 (10:00-11:00 am CEST)

 

Konkurs: LIVING LABS AND TESTBEDS FOR ENERGY 

Zakres i cel konkursu

Europejska platforma Joint Programming ERA-Net Smart Energy Systems postawiła sobie za cel, że poza finansowaniem transnarodowych projektów RDD przyspieszy rozwój ponadnarodowych ekosystemów innowacji poprzez zainicjowanie transnarodowej sieci walidacji z istniejącymi i przyszłymi laboratoriami i platformami testowymi, umożliwiając innowacyjnym przedsiębiorstwom/deweloperom testowanie i walidację ich rozwiązań technologicznych lub usługowych w rzeczywistych warunkach.

Konkurs ma na celu znalezienie Living Labs i Testbeds, które są zainteresowane udzieleniem wsparcia dla twórców technologii i usług energetycznych w testowaniu i walidacji. Living Labs i Testbeds, które zakwalifikują się jako partnerzy w transnarodowej sieci walidacji, zostaną zaprezentowane na stronach internetowych JPP ERA-Net SES oraz na platformie kojarzącej partnerów. Dla każdego Living Labs i Testbeds zostaną opracowane i opublikowane tzw. karty informacyjne opisujące świadczone przez nie usługi. Umożliwi to kontakt deweloperom, którzy będą chcieli przetestować swoje rozwiązania lub zaprosić Cię do zastania partnerem w finansowanym projekcie RDI.

Kryteria kwalifikowalności:

Aby zakwalifikować się jako partner transnarodowej sieci walidacji europejskiej wspólnej platformy programu ERA-Net Smart Energy Systems, laboratorium musi spełniać następujące podstawowe kryteria:

 • Living Lab lub Testbed musi być podłączone do rzeczywistego systemu energetycznego.
 • Living Lab lub Testbed powinno zapewnić infrastrukturę techniczną lub zaangażowaną grupę odbiorców/użytkowników otwartych na nowe usługi energetyczne (liczba oddanych odbiorców) lub obie te usługi.
 • Living Lab lub Testbed powinno mieć cel zgodny z celami JPP ERA-Net SES i jego koncepcją transnarodowej sieci walidacji.
 • Living Lab lub Testbed posiada punkt kontaktowy i odpowiedzialną organizację, tj., organizację która posiada pełnomocnictwo do reprezentowania Living Lab lub Testbed.
 • Living Lab lub Testbed ma co najmniej jednego potencjalnego sygnatariusza prawnego, tj, organizację, która może zobowiązać się do zawarcia umowy.
 • Korzyści jakie Living Lab lub Testbed jest w stanie zaoferować w zakresie walidacji innowacji energetycznych powinny być zdefiniowane I opisane.

Składanie wniosków odbywa się elektronicznie poprzez uzupełnienie formularza on-line

Informacji udziela

Pia Salokoski
Email: pia.salokoski@clicinnovation.fi
Phone: +358 400 476 626 

 

Szczegółowe informacje o konkursie