Konkurs Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Badania stosowane” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłosiło konkurs Small Grant Scheme 2020.

 

1. Dziedziny działalności naukowej objęte konkursem:

Konkurs nie posiada zdefiniowanych obszarów tematycznych.

Z uwagi na specyfikę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin B+R, zgodnie z „Podręcznikiem Frascati”:

Nauki inżynieryjne i techniczne, w tym:

 • inżynieria lądowa
 • elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria medyczna
 • inżynieria środowiska
 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia przemysłowa
 • nanotechnologia
 • inne nauki inżynieryjne i techniczne.

 

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i zapisami Artykułu 37 ustęp 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • Przedsiębiorstwo - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

3. Promotor projektu:

 • Wnioski składane są przez pojedyncze podmioty działające na terenie RP.
 • W konkursie nie jest przewidziany udział konsorcjów.

 

4. Kierownik projektu/Principal Investigator

 • Każdy składany wniosek musi przewidywać jedną osobę pełniącą rolę kierownika projektu (Principal Investigator).
 • Z uwagi na specyfikę konkursu, w konkursie Small Grant Scheme 2020 rolę kierownika projektu (Principal Investigator) może pełnić tylko kobieta naukowiec.

 

5. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • Na dofinansowanie projektów w ramach dziedzin B+R, wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 000 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.
 • Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 50 000 EUR, natomiast maksymalna 200 000 EUR. Maksymalny okres realizacji projektów – 24 miesiące.
 • Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r.

 

6. Typy badań

 • Badania podstawowe – zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(84) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014, ale tylko do poziomu 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i wyłącznie w przypadku jeżeli ich wykonanie jest konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • Badania przemysłowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(85) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014,
 • Prace rozwojowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(86) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014.

 

7. Wartość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. Dofinansowanie dla przedsiębiorstw przyznawane będzie zgodnie z zasadami pomocy publicznej w zależności w wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań.

 

8. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem systemu online, dostępnego pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl

Promotor projektu może edytować i walidować wniosek do daty zamknięcia naboru. Złożyć będzie można wyłącznie pełne, poprawnie wypełnione wnioski.

 

Termin zamknięcia konkursu upływa 11 grudnia 2020 o godzinie 16:00 CET.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod linkiem.

 

Osoby do kontaktu w Dziale Projektów:

 • Aleksandra Dubiella-Jackowska (aledubie@pg.edu.pl)
 • Magdalena Urbanowicz (magurban@pg.edu.pl)

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.