Konkursu DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki wraz z agencją Research Council of Lithuania (RCL) ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze skierowany do polskich zespołów, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; nauki ścisłe i techniczne; nauki o życiu.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły wynosi 10 mln zł.

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji: 150 tys. zł. Maksymalna wartość finansowania nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

W konkursie DAINA 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Kurs euro:  1 EUR = 4,5234 PLN

 

Do NCN składane są wnioski krajowe, do których załącza są opisy wspólnych projektów badawczych, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi zespołami badawczymi. Wniosek krajowy należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 września 2020 r. o godzinie 16:00.

 

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która:

  • w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy
  • zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy
  • powinna posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku
  • kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

 

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Strony polska i litewska powinny przystąpić do realizacji projektu równocześnie, w ciągu dwóch miesięcy od momentu ogłoszenia wyników konkursu ( w po lowie 2021 roku). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca maja 2021 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.