Międzynarodowy konkurs sieci JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPIAMR ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

W konkursie weźmie udział 21 krajów:

Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby:

  • zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki lub
  • opracować, wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi obszarami One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko).

Projekty realizowane przez konsorcja międzynarodowe powinny dotyczyć co najmniej dwóch z trzech obszarów One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko). Wniosek składany do NCN przez polski zespół badawczy może dotyczyć jednego obszaru One Health lub więce

Szanse na finansowanie będą miały projekty, które mogą wywrzeć rzeczywisty wpływ w obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe, w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce. Udział partnerów z krajów LMIC sfinansują Międzynarodowe Centrum ds. Badań nad Antybiotykoopornością ICARS z Danii, Międzynarodowe Centrum Badań Rozwoju IDRC z Kanady, a także Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

 

Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Kurs EUR 1 EUR = 4,3618 zł

Partner Search Tool - narzędzie umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

 

Harmonogram konkursu:

  • konsultacje polskiej części budżetu przez NCN - do 5 marca 2021 r. Tabelę budżetową proszę przesłać na adres jolanta.palowska@ncn.gov.pl w formacie .xlsx.
  • webinarium informacyjne odbędzie się 28 stycznia o godz. 15:00 CET. Rejestracja na wydarzenie pod adresem https://invajo.com/l/IxlLhJbppQ
  • 1 etap: 16 marca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. za pośrednictwem międzynarodowego systemu;
  • 2 etap: 12 lipca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.
  • wniosek krajowy - - termin składania wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym.
  • wyniki konkursu - listopad 2021 r. 
  • rozpoczęcie realizacji projektów: styczeń – marzec 2022 r.
  • czas realizacji projektu: 24 lub 36 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.